FileMaker Hata Kodları (Error Codes)

Kod İngilizce Hata Açıklaması Türkçe Hata Açıklaması
-1 Unknown error Bilinmeyen hata
0 No error Hata yok
1 User canceled action Kullanıcı işlemden vazgeçti
2 Memory error Bellek hatası
3 Command is unavailable (for example, wrong operating system or mode) Komut kullanılamaz (örneğin yanlış işletim sistemi, yanlış mod vb.)
4 Command is unknown Bilinmeyen komut
5 Command is invalid (for example, a Set Field script step does not have a calculation specified) Geçersiz komut (örneğin alana değer ata betik adımı (Set Field Script Adımı) için hesaplama (calculation) belirtilmemiş.)
6 File is read-only Dosya salt okunur (read-only)
7 Running out of memory Bellek tükeniyor
8 Empty result Boş sonuç
9 Insufficient privileges Yetersiz yetki
10 Requested data is missing İstenilen veriler eksik
11 Name is not valid Geçersiz isim
12 Name already exists İsim zaten var
13 File or object is in use Dosya yada nesne kullanımda
14 Out of range Sınır dışında
15 Can’t divide by zero Sıfıra bölünemez
16 Operation failed; request retry (for example, a user query) Operasyon başarısız, tekrar deneyin (örneğin kullanıcı sorgusu)
17 Attempt to convert foreign character set to UTF-16 failed Yabancı karekter UTF-16 dönüştürme girişimi başarısız
18 Client must provide account information to proceed Devam etmek için istemcinin hesap bilgilerini sağlaması gerekir
19 String contains characters other than A-Z, a-z, 0-9 (ASCII) Dizi A-Z, a-z, 0-9 (ASCII) dışında karekterler içeriyor.
20 Command/operation canceled by triggered script Komut/operasyon tetikleyici betik (script) tarafından iptal edildi
21 Request not supported (for example, when creating a hard link on a file system that does not support hard links)
100 File is missing Dosya bulunamadı
101 Record is missing Kayıt bulunamadı
102 Field is missing Alan bulunamadı
103 Relationship is missing İlişki bulunamadı
104 Script is missing Betik (Script) bulunamadı
105 Layout is missing Tasarım (Yerleşim) bulunamadı
106 Table is missing Tablo bulunamadı
107 Index is missing İndex bulunamadı
108 Value list is missing Değer listesi bulunamadı
109 Privilege set is missing Ayrıcalık kümesi bulunamadı
110 Related tables are missing İlişkili tablolar bulunamadı
111 Field repetition is invalid Alan tekrarı bulunamadı
112 Window is missing Pencere bulunamadı
113 Function is missing Fonksiyon bulunamadı
114 File reference is missing Dosya referansı bulunamadı
115 Menu set is missing Belirtilen menu kümesi mevcut değil
116 Layout object is missing Belirtilen yeleşim (tasarım) nesnesi mevcut değil
117 Data source is missing Belirtilen veri kaynağı nesnesi mevcut değil
118 Theme is missing
130 Files are damaged or missing and must be reinstalled Dosyalar zarar görmüş veya kaybolmuş, yeniden yüklenmesi gerekiyor
131 Language pack files are missing (such as Starter Solutions) Dil paketi dosyaları (şablon dosyaları vb.) eksik
200 Record access is denied Kayda erişim engellendi
201 Field cannot be modified Alan değiştirilemez
202 Field access is denied Alana erişim engellendi
203 No records in file to print, or password doesn’t allow print access Dosyada yazdırılacak kayıt yok veya parola yazdırmaya izin vermiyor
204 No access to field(s) in sort order Sıralama düzenindeki alan(lar)a erişim yok
205 User does not have access privileges to create new records; import will overwrite existing data Kullanıcının yeni kayıt ekleme yetkisi yok, kayıt alma işlemi mevcut verilerin üzerine yazacak
206 User does not have password change privileges, or file is not modifiable Kullanıcının parola değiştirme yetkisi yok yada dosya salt okunur
207 User does not have privileges to change database schema, or file is not modifiable Kullanıcının veritabanı şemasını değiştirmek için yeterli yetkisi yok yada dosya salt okunur
208 Password does not contain enough characters Parola yeterli karakter içermiyor
209 New password must be different from existing one Yeni parola eskisinden farklı olmalı
210 User account is inactive Kullanıcı hesabı pasif
211 Password has expired  Parola süresi doldu
212 Invalid user account and/or password; please try again Geçersiz kullanıcı adı ve/veya parola. Lütfen tekrar deneyin
213 User account and/or password does not exist Kullanıcı hesabı ve/veya parolası yok
214 Too many login attempts Çok fazla kullanıcı girişi teşebbüsü
215 Administrator privileges cannot be duplicated Yönetici (Administrator) yetkisi çoğaltılamaz
216 Guest account cannot be duplicated Konuk hesabı çoğaltılamaz
217 User does not have sufficient privileges to modify administrator account Kullanıcının yönetici (administrator) hesabını değiştirmeye yeterli yetkisi yok
218 Password and verify password do not match
300 File is locked or in use Dosya kilitli veya kullanımda
301 Record is in use by another user Kayıt başka bir kullanıcıda kullanımda
302 Table is in use by another user Tablo başka bir kullanıcıda kullanımda
303 Database schema is in use by another user Veritabanı şeması başka bir kullanıcıda kullanımda
304 Layout is in use by another user Tasarım (Yerleşim) başka bir kullanıcıda kullanımda
306 Record modification ID does not match Kayıt değişiklik numarası (ID) eşleşmiyor
307 Transaction could not be locked because of a communication error with the host
308 Theme is locked and in use by another user
400 Find criteria are empty Arama kriteri boş
401 No records match the request Kriterlere eşleşen kayıt yok
402 Selected field is not a match field for a lookup Seçilen alan bak-getir (lookup) için eşleme alanı değil
403 Exceeding maximum record limit for trial version of FileMaker Pro FileMaker Pro deneme sürümü için azami kayıt sınırı aşıldı
404 Sort order is invalid Sıralama düzeni geçersiz
405 Number of records specified exceeds number of records that can be omitted Belirtilen kayıt sayısı, elenebilecek kayıt sayısını aşıyor
406 Replace/reserialize criteria are invalid Değiştirme / Tekrar Seri Numaralama kriteri geçersiz
407 One or both match fields are missing (invalid relationship) Bir yada her iki eşleme alanı bulunamadı (geçersiz ilişki)
408 Specified field has inappropriate data type for this operation Belirtilen alanın veri tipi bu işlem için uygun değil
409 Import order is invalid Kayıt Alma sırası geçersiz
410 Export order is invalid Kayıt Verme sırası geçersiz
412 Wrong version of FileMaker Pro used to recover file Dosyayı kurtarmak için yanlış FileMaker Pro sürümü
413 Specified field has inappropriate field type Belirtilen alanın tipi uygun değil
414 Layout cannot display the result Tasarım (Yerleşim) sonucu görüntüleyemez
415 One or more required related records are not available İlişkili kayıt gerekli
416 A primary key is required from the data source table Kaynak tabloda birincil anahtar gerekli
417 File is not a supported data source Veritabanı ODBC işlemlerini desteklememektedir
418 Internal failure in INSERT operation into a field
500 Date value does not meet validation entry options Tarih değeri giriş doğrulamasına uymuyor
501 Time value does not meet validation entry options Saat değeri giriş doğrulamasına uymuyor
502 Number value does not meet validation entry options Sayı değeri giriş doğrulamasına uymuyor
503 Value in field is not within the range specified in validation entry options Alandaki değer, giriş doğrulama seçeneklerinde belirtilen aralık içinde değil
504 Value in field is not unique, as required in validation entry options Alandaki değer tekil değil, giriş doğrulama seçeneklerine göre tekil olması gerekir.
505 Value in field is not an existing value in the file, as required in validation entry options Alandaki değer daha önceki bir değer değil, giriş doğrulama seçeneklerine göre değer daha önce girilmiş olması gerekli
506 Value in field is not listed in the value list specified in validation entry option Alandaki değer değer listesinde yok, giriş doğrulama seçeneklerine göre değer listesindeki bir değer olmalıdır
507 Value in field failed calculation test of validation entry option Alandaki değer giriş doğrulamasındaki hesaplamayı geçemedi
508 Invalid value entered in Find mode Bul modunda geçersiz değer girildi
509 Field requires a valid value Alan geçerli bir değer içermelidir
510 Related value is empty or unavailable İlişkili değer boş veya ulaşılamıyor
511 Value in field exceeds maximum field size Alandaki değer izin verilen maksimum karakter sayısını aşıyor
512 Record was already modified by another user Kayıt zaten farklı bir kullanıcı tarafından değiştirilmiştir
513 No validation was specified but data cannot fit into the field Kaydın oluşturulabilmesi için bazı alanlar değer olmalıdır
600 Print error has occurred Yazdırma hatası oluştu
601 Combined header and footer exceed one page Başlık ve sonluğun toplam uzunluğu sayfayı geçemez
602 Body doesn’t fit on a page for current column setup Sutun seçeneklerine göre gövde sayfaya sığımıyor
603 Print connection lost Yazdırma bağlantısı kesildi
700 File is of the wrong file type for import Kayıt almak için yanlış bir dosya türü
706 EPSF file has no preview image EPSF dosyasının önizleme görüntüsü yok
707 Graphic translator cannot be found Grafik dönüştürücüsü bulunamadı
708 Can’t import the file, or need color monitor support to import file Dosya alınamadı veya dosyayı almak için renkli monitör desteği gerekiyor
709 QuickTime movie import failed QuickTime filmi alımı başarısız oldu
710 Unable to update QuickTime reference because the database file is read-only Dosya salt okunur olduğundan dolayı QuickTime dosya referansı güncellenemez
711 Import translator cannot be found Alma dönüştürücüsü bulunamadı
714 Password privileges do not allow the operation Parola ayrıcalıkları bu işleme izin vermiyor
715 Specified Excel worksheet or named range is missing Belirtilen Excel çalışma sayfası veya isim aralığı bulunamadı
716 A SQL query using DELETE, INSERT, or UPDATE is not allowed for ODBC import SQL sorgusuyla, ODBC arayüzüyle kayıt alırken DELETE, INSERT veya UPDATE SQL sorgularına izin verilmez
717 There is not enough XML/XSL information to proceed with the import or export Kayıt alma ve verme işlemine devam etmek için yeterli XML/XSL bilgisi yok
718 Error in parsing XML file (from Xerces) XML Dosyası ayrıştırılıeken hata oluştu (Xerces’dan)
719 Error in transforming XML using XSL (from Xalan) XML’yi XSL ile dönüştürme hatası oluştu (Xalan’dan)
720 Error when exporting; intended format does not support repeating fields Kayıt verirken hata oluştu; istenilen dosya biçimi tekrarlı alanları desteklemiyor
721 Unknown error occurred in the parser or the transformer Dönüştürücüde veya ayıklayıcıda bilinmeyen bir hata oluştu
722 Cannot import data into a file that has no fields Alan bulunmayan dosyaya veri alınamaz
723 You do not have permission to add records to or modify records in the target table Hedef tabloya kayıt eklemek veya kayıtları değiştirmek için yetkiniz yok
724 You do not have permission to add records to the target table Hedef tabloya kayıt eklemek için yetkiniz yok
725 You do not have permission to modify records in the target table Hedef tablodaki kayıtları değiştirmek için yetkiniz yok
726 Source file has more records than the target table; not all records were imported Alınan dosyada hedef tablodakinden faha fazla kayıt var. Tüm kayıtlar alınmadı.
727 Target table has more records than the source file; not all records were updated Hedef tabloda alınan dosyaya göre daha fazla kayıt var. Tüm kayıtlar güncellenmedi
729 Errors occurred during import; records could not be imported Kayıt alma esnasında hata oluştu. Kayıtlar alınamadı
730 Unsupported Excel version; convert file to the current Excel format and try again Desteklenmeyen Excel sürümü. (Dosyayı Excel 7.0 ( Excel 95), Excel 97,2000 veya XP formatında kaydedip tekrar deneyin)
731 File you are importing from contains no data Kayıt aldığınız dosyada veri yok.
732 This file cannot be inserted because it contains other files Farklı dosyalar içerdiğinden dolayı dosya eklenemez çünkü
733 A table cannot be imported into itself Tablo kendi içerisine alınamaz
734 This file type cannot be displayed as a picture Bu dosya tipi resim olarak görüntülenemez
735 This file type cannot be displayed as a picture; it will be inserted and displayed as a file Bu dosya tipi resim olarak görüntülenemez. Dosya olarak eklenip görüntülenecek.
736 Too much data to export to this format; data will be truncated Bu biçimde kayıt vermek için fazla veri; fazlası kesilecektir
737 Bento collection or library is missing; data cannot be imported Bento kolleksiyonu veya kütüphanesi kayıp; veri alınamaz
738 The theme you are importing already exists
800 Unable to create file on disk Diske dosya oluşturulamıyor
801 Unable to create temporary file on System disk Sistem diskine geçici dosya oluşturulamıyor
802 Unable to open file Dosya açılamıyor
803 File is single-user, or host cannot be found Dosya tek kullanıcılı veya ana bilgisayar bulunamıyor
804 File cannot be opened as read-only in its current state Dosya mevcut durumundan dolayı salt okunur olarak açılamaz
805 File is damaged; use Recover command Dosya hasarlı, Kurtar (Recover) komutunu kullanın
806 File cannot be opened with this version of FileMaker Pro Dosya FileMaker Pro’nun bu sürümü ile açılamaz
807 File is not a FileMaker Pro file or is severely damaged Dosya FileMaker Pro dosyası değil veya ciddi hasarlı
808 Cannot open file because access privileges are damaged Erişim ayrıcalıkları bozulduğundan dolayı dosya açılamaz
809 Disk/volume is full Disk dolu
810 Disk/volume is locked Disk kilitli
811 Temporary file cannot be opened as FileMaker Pro file Geçici dosya FileMaker Pro dosyası olarak açılamaz
812 Exceeded host’s capacity
813 Record synchronization error on network Ağda kayıt sekronizasyonu hatası
814 File(s) cannot be opened because maximum number is open Maksimum dosya açık olduğundan dolayı dosya(lar) açılamadı
815 Couldn’t open lookup file Arama dosyası açılamadı
816 Unable to convert file Dosya dönüştürülemez
817 Unable to open file because it does not belong to this solution Dosya bu çözüme ait olmadığından açılamaz
819 Cannot save a local copy of a remote file Uzaktaki dosya yerel kopyası kaydedilemez
820 File is being closed Dosya kapanma sürecinde
821 Host forced a disconnect Ana bilgisayar bağlantı kesmeye zorladı
822 FMI files not found; reinstall missing files FMI dosyaları bulunamadı, eksik dosyaları tekrar yükleyin
823 Cannot set file to single-user; guests are connected Dosya tek kullanıcı olarak ayarlanamaz, bağlı konuklar var
824 File is damaged or not a FileMaker file Dosya hasarlı veya FileMaker dosyası değil
825 File is not authorized to reference the protected file
826 File path specified is not a valid file path
827 File was not created because the source contained no data or is a reference
850 Path is not valid for the operating system
851 Cannot delete an external file from disk
852 Cannot write a file to the external storage
853 One or more containers failed to transfer
900 General spelling engine error Genel yazım kontrol motoru hatası
901 Main spelling dictionary not installed Ana yazım kontrol sözlüğü yüklenmemiş
902 Could not launch the Help system Yardım sistemi çalıştırılamadı
903 Command cannot be used in a shared file Komut, paylaşılan dosyada kullanılamaz
904 Command can only be used in a file hosted under FileMaker Server Komut, yalnızca FileMaker Server altında barındırılan dosyada kullanılabilir
905 Command requires a field to be active Aktif alan seçilmedi, komut yalnızca aktif bir alan olduğunda kullanılabilir
906 Current file is not shared; command can be used only if the file is shared Bu komutun kullanılabilmesi için mevcut dosya paylaşımda olmalıdır
920 Cannot initialize the spelling engine Yazım kontrol motoru başlatılamadı
921 User dictionary cannot be loaded for editing Kullanıcı sözlüğü düzenleme için yüklenemedi
922 User dictionary cannot be found Kullanıcı sözlüğü bulunamadı
923 User dictionary is read-only Kullanıcı sözlüğü salt-okunur
951 An unexpected error occurred (*) Beklenmeyen hata oluştu (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
952 Invalid FileMaker Data API token (*)
953 Maximum number of FileMaker Data API calls exceeded (*)
954 Unsupported XML grammar (*) Desteklenmeyen XML gramer’i (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
955 No database name (*) Veritabanı ismi yok (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
956 Maximum number of database sessions exceeded (*) Maksimum veritabanı oturumu aşıldı (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
957 Conflicting commands (*) Çakışan komutlar (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
958 Parameter missing (*) Eksik parametre (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
959 Custom Web Publishing technology is disabled
960 Parameter is invalid
971 The user name is invalid. Geçersiz kullanıcı adı
972 The password is invalid. Geçersiz parola
973 The database is invalid. Geçersiz veritabanı
974 Permission Denied. İzin verilmedi
975 The field has restricted access. Alana erişim sınırlandırılmış
976 Security is disabled. Güvenlik devre dışı
977 Invalid client IP address. Geçersiz istemci IP adresi
978 The number of allowed guests has been exceeded İzin verilen konuk sayısı aşıldı
1200 Generic calculation error Genel hesaplama hatası
1201 Too few parameters in the function İşlevde çok az parameter var
1202 Too many parameters in the function İşlevde çok fazla parameter var
1203 Unexpected end of calculation Beklenmeyen hesaplama sonu
1204 Number, text constant, field name, or “(” expected Sayı, sabit metin, alan adı veya “(” bekleniyor
1205 Comment is not terminated with “*/” Hatırlatma notu “*/” ile sonlandırılmamış
1206 Text constant must end with a quotation mark Sabit metin çift tırnak işareti ile bitmelidir
1207 Unbalanced parenthesis Parantez dengesizliği
1208 Operator missing, function not found, or “(” not expected Operatör eksik, işlev bulunamadı veya “(” beklenmiyor
1209 Name (such as field name or layout name) is missing İsim (alan veya yerleşim-tasarım ismi) eksik
1210 Plug-in function or script step has already been registered Eklenti işlevi zaten tescil edildi
1211 List usage is not allowed in this function Liste kullanımına bu işlevde izin verilmez
1212 An operator (for example, +, -, *) is expected here Burada operatör (örneğin; +,-,*) bekleniyor
1213 This variable has already been defined in the Let function Değişken zaten Let işlevinde tanımlı
1214 AVERAGE, COUNT, EXTEND, GETREPETITION, MAX, MIN, NPV, STDEV, SUM, and GETSUMMARY: expression found where a field alone is needed AVERAGE, COUNT, EXTEND, GETREPETITION, MAX, MIN, NPV, STDEV, SUM ve GETSUMMARY: sadece alan gerekli olduğu yerde ifade bulundu
1215 This parameter is an invalid Get function parameter Bu parametre geçersiz Get işlevi parametresi
1216 Only summary fields are allowed as first argument in GETSUMMARY GETSUMMARY’de ilk argüman olarak sadece özet alanlarına izin verilir
1217 Break field is invalid Kesme alanı geçersiz
1218 Cannot evaluate the number Sayı hesaplanamaz
1219 A field cannot be used in its own formula Alan kendi formülünde kullanılamaz
1220 Field type must be normal or calculated Alan tipi normal veya hesaplama olmalıdır
1221 Data type must be number, date, time, or timestamp Data tipi sayı, tarih, saat veya zaman damgası olmalıdır
1222 Calculation cannot be stored Hesaplama depolanamaz
1223 Function referred to is not yet implemented Belirtilen işlev yok
1224 Function referred to does not exist İşlev tanımlı değil
1225 Function referred to is not supported in this context İşlev bu kapsamda desteklenmiyor
1300 The specified name can’t be used Belirtilen isim kullanılamaz
1301 A parameter of the imported or pasted function has the same name as a function in the file
1400 ODBC client driver initialization failed; make sure ODBC client drivers are properly installed ODBC sürücü başlatılamadı; ODBC sürücülerinin düzgün yüklenmiş olduğundan emin olun
1401 Failed to allocate environment (ODBC) Ortam ayrıma başarısız (ODBC)
1402 Failed to free environment (ODBC) Ortam boşaltma başarısız (ODBC)
1403 Failed to disconnect (ODBC) Bağlantı kesme başarısız (ODBC)
1404 Failed to allocate connection (ODBC) Bağlantı ayırma başarısız (ODBC)
1405 Failed to free connection (ODBC) Bağlantı boşaltma başarısız (ODBC)
1406 Failed check for SQL API (ODBC) SQL API kontrolü başarısız (ODBC)
1407 Failed to allocate statement (ODBC) Cümle ayırma başarısız (ODBC)
1408 Extended error (ODBC) Genişletilmiş hata (ODBC)
1409 Error (ODBC) Hata (ODBC)
1413 Failed communication link (ODBC) İletişim bağlantısı başarısız (ODBC)
1414 SQL statement is too long
1450 Action requires PHP privilege extension (*) Eylem PHP ayrıcalık uzantısı gerektirir (sadece web-yayını olan veritabanlarında alınan hatadır)
1451 Action requires that current file be remote Eylem mevcut dosyayın uzaktan açılmasını gerektirir
1501 SMTP authentication failed SMTP kimlik doğrulaması başarısız
1502 Connection refused by SMTP server SMTP sunucusu bağlantıyı reddetti
1503 Error with SSL SSL hatası
1504 SMTP server requires the connection to be encrypted SMTP sunucusu bağlantının şifrelenmesini gerektiriyor
1505 Specified authentication is not supported by SMTP server Belirtilen kimlik doğrulaması SMTP sunucusu tarafından desteklenmiyor
1506 Email message(s) could not be sent successfully e-posta(lar) gönderilemedi
1507 Unable to log in to the SMTP server SMTP sunucusunda oturum açılamadı
1550 Cannot load the plug-in, or the plug-in is not a valid plug-in
1551 Cannot install the plug-in; cannot delete an existing plug-in or write to the folder or disk
1626 Protocol is not supported
1627 Authentication failed
1628 There was an error with SSL
1629 Connection timed out; the timeout value is 60 seconds
1630 URL format is incorrect
1631 Connection failed
1632 The certificate has expired
1633 The certificate is self-signed
1634 A certificate verification error occurred
1635 Connection is unencrypted
1552-1559 Returned by plug-ins; see the documentation that came with the plug-in